Multimedija

Namen predmeta je seznaniti in naučiti učence uporabe računalnika kot multimedijske naprave za obdelavo besedila, slik, zvoka in animacije.

Učenci bodo pri predmetu spoznali:

– kaj je multimedija,

– programe in postopke za obdelavo fotografij ( Gimp, Photofiltre…)

– medij zvok (zapis zvoka, zvočne datoteke…)

– postopke in programe za izdelavo GIF animacij

– postopke montaže in obdelava videa

– pravila dobrega oblikovanja računalniških predstavitev

– pripraviti slikovne in zvočne podatke in jih združiti z besedilom v rač. predstavitev

Predmet je brezplačen.

Filmska vzgoja

Film omogoča razmislek o življenjskih temah, posameznikovih in družbenih vrednotah ter spodbuja mlade, da si ustvarijo svoj pogled na svet. Poudarek predmeta je na vzgoji gledalca, ki film doživlja in ga razume kritično ter ustvarjalno. Učenci in učenke boste spoznavali in vzpostavljali neposredni stik s filmom in  filmskimi ustvarjalci in oblikovali lastna merila za vrednotenje filma ter razvijali lastno ustvarjalnost na področju filma.

Predmet je zasnovan modularno in predvideva tri module, izmed katerih ima vsak modul po 35 ur.

V šolskem letu 2020/21 se za učence 8. in 9. razredov razpisuje IZBIRNI PREDMET FILMSKA VZGOJA

Modul 2 Filmski žanri (35 UR)sestavljajo trije deli:

  • Ogledi filmov
  • filmski žanri in zgodovinski razvoj
  • ustvarjanje kratkega igranega filma

Učenci/učenke si boste ogledali nekaj filmov (slovenskih in tujih) v kinodvorani in v šoli ter po ogledu o njih razpravljali ter poglobili doživljanje filma v strnjeni besedni ali pisni interpretaciji. Spoznavali boste filmsko ustvarjalnost in najvidnejša predstavnike (slovenske in tuje) ter izpeljali pogovor s filmskimi kritiki ali publicisti. Spoznavali bodo vidike zgradbe filmske pripovedi ter se seznanili z osnovnimi filmskimi izraznimi elementi. Odkrivali bodo prevladujočo žanrsko produkcijo v posameznih obdobjih in preučili, kateri žanri so v ospredju danes. Seznanili se bodo z osnovnimi elementi igrane filmske produkcije in posneli ter zmontirali kratki igrani film z uporabo mobilnih telefonov, digitalnih fotoaparatov in kamer ter šolskih računalnikov. Pripravili boste predstavitev/projekcijo svojih filmov, jih vrednotili in utemeljeno primerjali.

Učenci boste ocene pridobili s sodelovanjem med urami in izdelanim filmom.

 učiteljica Bernarda Avsenik

Računalništvo-urejanje besedil

Računalništvo – Urejanje besedil je naravoslovno-tehnični izbirni predmet, pri katerem učenci pridobite tista temeljna znanja računalniško-informacijske pismenosti, ki so potrebna v življenju in pri nadaljnjem izobraževanju.

Učenci se boste naučil in spoznali pri tem izbirnem predmetu:

računalnik in razvoj računalništva,
vhodne enote računalnika (miška, tipkovnica, dig. fotoaparat, mikrofon),
pomnilne enote (RAM, ROM, disk, SSD, pomnil. USB, CD, DVD, Blu-ray),
centralno procesno enoto (mikroprocesor, matična plošča),
izhodne enote (prikazovalnik, tiskalnik, zvočniki),
programsko opremo računalnika (sistemska programska oprema – operacijski sistemi, uporabniška programska oprema),
osnove dela v okolju Windows, Linux in Mac OS X,
delo z datotekami in mapami (ustvarjanje, preimenovanje, prenos in brisanje datotek ter map, odpiranje, shranjevanje in tiskanje datotek),
kaj so programski virusi in zaščita pred njimi,
delo z urejevalnikom besedil (Microsoft Word 2016, Microsoft Office 365, LibreOffice Writer),
temeljna pravila oblikovanja besedil,
zahtevnejše urejanje besedila,
z risarskim programom izdelati točkovno sliko in jo vriniti v besedilo,
izdelati tabelo in pripraviti kazalo literature, slik in vsebine ter stvarno kazalo,
vstaviti glavo in nogo dokumenta, sprotne opombe,
iskati podatke na internetu,
poslati sporočilo po elektronski pošti in na prejeto sporočilo odgovoriti.

Predmet je prilagojen predznanju učencev in je namenjen tako začetnikom kot tudi učencem, ki že imajo nekaj znanja pri delu z računalnikom, saj svoje znanje nadgrajujejo z zahtevnejšimi vsebinami. Znanje pridobljeno pri tem predmetu lahko učenci uporabijo pri pisanju referatov, seminarskih in raziskovalnih nalog pri drugih predmetih.

Vsak učenec dela za svojim računalnikom ter na koncu samostojno izdela projektno nalogo, pri kateri si temo izbere sam. Računalnik doma ni potreben.

Predmet je brezplačen, poteka eno uro tedensko.

učiteljica Teja Demič

Poskusi v kemiji

Izbirni predmet Poskusi v kemiji se v programu osnovne šole povezuje s splošno izobraževalnim predmetom Kemija v 8. in 9. razredu in tudi s predmetom Naravoslovje v 7. razredu. Predstavlja nadgradnjo navedenih predmetov.

Izbirni predmet Poskusi v kemiji omogoča učencem, da utrdijo, dopolnijo in poglobijo znanja, spretnosti in veščine, ki so jih pridobili pri pouku kemije. Učenci spoznavajo metode varnega eksperimentalnega dela v kemiji, razvijajo eksperimentalne spretnosti in eksperimentalni pristop, ki vključuje: postavljanje hipotez, opazovanje in opisovanje pojavov, preizkušanje, zbiranje in beleženje opažanj in rezultatov, sposobnost osmišljanja, predstavitve opažanj in rezultatov, prepoznavanje soodvisnosti in povezovanje s teorijo in življenjskim okoljem.

Pri izbirnem predmetu Poskusi v kemiji se razvija in poglablja naravoslovna pismenost, osnove znanstvenega, kompleksnega mišljenja, različne spretnosti in veščine ter povezovanje teorije s prakso.

 

Verstva in etika

Vse, ki vas zanima zakaj ljudje že tisočletja verujejo in želite podrobneje spoznati različna verstva in se poglobiti v religije s spoznavanjem njihovega obredja, simbolizma in odnosa do drugih skupnosti, kjer se kaže njihov vrednostni in etični sistem, vabim, da izberete predmet VERSTVA IN ETIKA in skupaj potujemo skozi čas in svet ter odkrivamo skrivnosti in znanja o religijah in njihovih značilnostih ter spoznavamo vloge verstev pri oblikovanju različnih civilizacij. Skupaj bomo tudi razvijali sposobnosti razumeti druge ljudi, z njimi sodelovati, biti solidaren in pripravljen sporazumno reševati konflikte .

Izbirni predmet je namenjen učencem 7., 8. in 9. razreda. Je trileten predmet, ki ga ima učenec  možnost izbrati tudi za eno leto ali dve, saj so vsebine razdeljene v tri zaokrožene celote. V sedanjem času prihaja do vedno večjih stikov med različnimi kulturami in svetovi. Verstva postajajo vedno bolj del naše vsakdanjosti in je njihovo poznavanje bistveno za razumevanje sodobnega sveta. Tematika s področja verstev in etike vključuje raznovrstne vzorce razmišljanja, pravila, običaje. Znanje s tega področja je koristno in potrebno za pridobitev splošne izobrazbe in prispeva k boljšemu poznavanju lastne tradicije in kulture.

Preko pogovorov, strokovne literature, izmenjave izkušenj, ogleda ppt predstavitev in kratkih filmov se bomo sprehodili skozi zgodovino verovanja in verstev, glede na interes pa bomo šli tudi na ogled izven šole. Glede na število učencev obstaja tudi možnost ekskurzije, ki bi bila povezana z manjšim denarnim stroškom, a bi omogočala tudi plačilo na obroke.

Učenci boste ocene pridobili s sodelovanjem med urami in projektnim delom.

učiteljica Bernarda Avsenik