Multimedija

Namen predmeta je seznaniti in naučiti učence uporabe računalnika kot multimedijske naprave za obdelavo besedila, slik, zvoka in animacije.

Učenci bodo pri predmetu spoznali:

– kaj je multimedija,

– programe in postopke za obdelavo fotografij ( Gimp, Photofiltre…)

– medij zvok (zapis zvoka, zvočne datoteke…)

– postopke in programe za izdelavo GIF animacij

– postopke montaže in obdelava videa

– pravila dobrega oblikovanja računalniških predstavitev

– pripraviti slikovne in zvočne podatke in jih združiti z besedilom v rač. predstavitev

Predmet je brezplačen.

Filmska vzgoja

Film omogoča razmislek o življenjskih temah, posameznikovih in družbenih vrednotah ter spodbuja mlade, da si ustvarijo svoj pogled na svet. Poudarek predmeta je na vzgoji gledalca, ki film doživlja in ga razume kritično ter ustvarjalno. Učenci in učenke boste spoznavali in vzpostavljali neposredni stik s filmom in  filmskimi ustvarjalci in oblikovali lastna merila za vrednotenje filma ter razvijali lastno ustvarjalnost na področju filma.

Predmet je zasnovan modularno in predvideva tri module, izmed katerih ima vsak modul po 35 ur.

V šolskem letu 2020/21 se za učence 8. in 9. razredov razpisuje IZBIRNI PREDMET FILMSKA VZGOJA

Modul 2 Filmski žanri (35 UR)sestavljajo trije deli:

  • Ogledi filmov
  • filmski žanri in zgodovinski razvoj
  • ustvarjanje kratkega igranega filma

Učenci/učenke si boste ogledali nekaj filmov (slovenskih in tujih) v kinodvorani in v šoli ter po ogledu o njih razpravljali ter poglobili doživljanje filma v strnjeni besedni ali pisni interpretaciji. Spoznavali boste filmsko ustvarjalnost in najvidnejša predstavnike (slovenske in tuje) ter izpeljali pogovor s filmskimi kritiki ali publicisti. Spoznavali bodo vidike zgradbe filmske pripovedi ter se seznanili z osnovnimi filmskimi izraznimi elementi. Odkrivali bodo prevladujočo žanrsko produkcijo v posameznih obdobjih in preučili, kateri žanri so v ospredju danes. Seznanili se bodo z osnovnimi elementi igrane filmske produkcije in posneli ter zmontirali kratki igrani film z uporabo mobilnih telefonov, digitalnih fotoaparatov in kamer ter šolskih računalnikov. Pripravili boste predstavitev/projekcijo svojih filmov, jih vrednotili in utemeljeno primerjali.

Učenci boste ocene pridobili s sodelovanjem med urami in izdelanim filmom.

 učiteljica Bernarda Avsenik

Verstva in etika

Vse, ki vas zanima zakaj ljudje že tisočletja verujejo in želite podrobneje spoznati različna verstva in se poglobiti v religije s spoznavanjem njihovega obredja, simbolizma in odnosa do drugih skupnosti, kjer se kaže njihov vrednostni in etični sistem, vabim, da izberete predmet VERSTVA IN ETIKA in skupaj potujemo skozi čas in svet ter odkrivamo skrivnosti in znanja o religijah in njihovih značilnostih ter spoznavamo vloge verstev pri oblikovanju različnih civilizacij. Skupaj bomo tudi razvijali sposobnosti razumeti druge ljudi, z njimi sodelovati, biti solidaren in pripravljen sporazumno reševati konflikte .

Izbirni predmet je namenjen učencem 7., 8. in 9. razreda. Je trileten predmet, ki ga ima učenec  možnost izbrati tudi za eno leto ali dve, saj so vsebine razdeljene v tri zaokrožene celote. V sedanjem času prihaja do vedno večjih stikov med različnimi kulturami in svetovi. Verstva postajajo vedno bolj del naše vsakdanjosti in je njihovo poznavanje bistveno za razumevanje sodobnega sveta. Tematika s področja verstev in etike vključuje raznovrstne vzorce razmišljanja, pravila, običaje. Znanje s tega področja je koristno in potrebno za pridobitev splošne izobrazbe in prispeva k boljšemu poznavanju lastne tradicije in kulture.

Preko pogovorov, strokovne literature, izmenjave izkušenj, ogleda ppt predstavitev in kratkih filmov se bomo sprehodili skozi zgodovino verovanja in verstev, glede na interes pa bomo šli tudi na ogled izven šole. Glede na število učencev obstaja tudi možnost ekskurzije, ki bi bila povezana z manjšim denarnim stroškom, a bi omogočala tudi plačilo na obroke.

Učenci boste ocene pridobili s sodelovanjem med urami in projektnim delom.

učiteljica Bernarda Avsenik

Nemščina 1, 2, 3

KAJ IMAJO SKUPNEGA ŠRAUFNCIGR, CUKR, ŠTRUDL IN KUFR ?  

Predstavitev obveznega izbirnega predmeta – NEMŠČINA 1, 2, 3

Besede iz naslova po pomenu niso prav nič sorodne, skupno pa jim je to, da vse izhajajo iz nemščine. V pogovornem jeziku smo si jih izposodili tudi pri nas. Pri izbirnem predmetu, ki poteka dve uri tedensko (dvakrat po eno uro), boste spoznali, da ni nemščina prav nič grozna in je lahko tudi zabavna.

Skupaj se bomo učili novih besed in slovnice z učbeniškim kompletom Prima Plus, delali bomo s pomočjo bloga, interaktivnih gradiv, se vključevali v projekte, poslušali glasbo, včasih se bomo tudi igrali, izvedli pouk izven učilnice, preizkušali nemško kulinariko in si dopisovali z vrstniki iz nemško govorečih dežel.

Ocene bomo pridobivali s sprotnim delom. Znanje, ki ga bomo pridobili, pa bo zelo koristno za nadaljevanje šolanja na srednjih šolah, ki imajo večinoma obvezni drugi tuji jezik.

Nemščina 1 je namenjena učencem 7. razreda in je nekakšno nadaljevanje neobveznega izbirnega predmeta iz 2. triade. Seveda pa se nam lahko pridružite tudi učenci, ki se z nemščino še niste srečali.

Nemščina 2 je namenjena učencem 8. razreda, ki nemščino že obiskujejo in želijo z učenjem nadaljevati ter razširiti svoje znanje.

Nemščina 3 je namenjena učencem 9. razreda, ki se že več let učijo tega jezika. V okviru tega predmeta načrtujemo tudi ekskurzijo v Avstrijo, ki za učence ni obvezna, je pa za mnoge prvi stik s kakšno izmed dežel nemškega govornega območja. Ekskurzija je plačljiva.

Za vsa vprašanja sem vam na voljo na šoli in po elektronski pošti tina.sveticic@guest.arnes.si.

 

Se vidimo jeseni!   ………………………………………………………………………. učiteljica Tina Svetičič