Slovenščina 7. r

7. a

Petek, 24. 4. 2020  KULTURNI DAN  KD_Učni list_Vihar v glavi_pdf

Ponedeljek, 4. 5. 2020  SLJ 7a_4_5_2020_pdf

Torek, 5. 5. 2020  SLJ 7a_5_5_2020_pdf

Četrtek, 7. 5. 2020  SLJ 7a_7_5_2020_pdf

Petek, 8. 5. 2020  SLJ 7a_8_5_2020_pdf

Ponedeljek. 11. 5. 2020  SLJ 7a_11_5_2020_pdf

Torek, 12. 5. 2020  SLJ 7a_12_5_2020_pdf

Četrtek, 14. 5. 2020  SLJ 7a_14_5_2020_pdf

Petek, 15. 5. 2020  SLJ 7a_15_5_2020_pdf

Ponedeljek, 18. 5. 2020  SLJ 7a_18_5_2020_pdf

Torek, 19. 5. 2020  SLJ 7a_19_5_2020_pdf

Četrtek, 21. 5. 2020  SLJ 7a_21_5_2020_pdf

Petek, 22. 5. 2020  SLJ 7a_22_5_2020_pdf

Ponedeljek, 25. 5. 2020  SLJ 7a_25_5_2020_pdf

Torek, 26. 5. 2020  SLJ 7a_26_5_2020_pdf

Četrtek, 28. 5. 2020  SLJ 7a_28_5_2020_pdf

Petek, 29. 5. 2020  SLJ 7a_29_5_2020_pdf

POUK NA DALJAVO SE JE KONČAL. V ŠOLO PRIDETE V SREDO. DO NASLEDNJE URE NAREDITE DOMAČO NALOGO,

ki jo bomo pregledali pri pouku:  DZ, str. 94-97, naloge 1-10.

 

7. b

7. b. ponedeljek, 30. 3.

Na str. 29, nal. 4,  preberete uradno vabilo in definicijo pod naslovom Zapomin si – Vabilo (str. 29-30). Definicijo povzamete in jo prepišete v zvezke, lahko v obliki miselnega vzorca. Rešite naloge na str. 30. Na str. 31, nal. 4., izberete podatke, ki jih potrebujete za sestavo uradnega vabila (samo nekatere od njih!). Uradno vabilo prepišete v zvezke. Pazite na pravilno zaporedje podatkov, kot je na str. 29, nal. 4. (ime in naslov sporočevalca – vsako v svojo vrstico; ime in naslov naslovnika – vsako v svojo vrstico; kraj in datum pisanja – desno zgoraj; naslov – zadeva; nagovor; vsebina; pozdrav; podpis).

7. b, torek,  31. 3.

DZ, str. 33, nal. 1: preberite besedilo in namesto predlogov izpišitve vse glagole in jim določite osebo, število, čas in naklon, nato poiščite v istem besedilu še vse samostalnike in jim določite spol, število, sklon in sklanjatev. Nalogo naredite v svoje zvezke in narišite  razpredelnico. Rešite še nalogo 3 na str. 33, nalogi 4. in 6 na str. 34. Še vedno velja: redno pošiljajte fotografije nalog.

Ne pozabite: predlog s pred soglasniki v povedi Ta suhi škafec pušča. Predlog h: pred besedami, ki se začnejo na k ali g (h gori, h kovaču). Predlog v – iz (v predal, iz predala), predlog na – s/z (na mizi; z mize).

7. b, četrtek, 2. 4.

DZ, str. 41-41, Tuaregi, opis življenja ljudi. Rešite naloge za razumevanje, str. 43-45, do nal. 7. Prosim za fotografije nalog.

7.b, petek, 3. 4.

DZ, str. 45, nal. 8, rešite še strani 46-47. Preberite definicijo na str. 48, Opis življenja ljudi v dani skupnosti, in naredite povzetek v svoje zvezke.

7. b, ponedeljek, 6. 4.

Preko eAssitenta sem poslala besedilo o prvem Tuaregu v Sloveniji, Abdelu Touhamiju, ter naloge za bralno razumevanje. Vprašanja in odgovore prepišite v zvezke, odgovarjajte s celimi povedmi. Kdor učnega lista ni dobil, naj sporoči: natasa.bavec@guest.arnes.si

7.b, torek, 7. 4.

Tudi danes vam naloge pošiljam preko eAssistenta. Poleg sporočila je modro obrvana ikonica z naslovom spodaj, kliknete, odpre se dokument. Kdor učnega lista vseeno ne dobi, naj sporoči na: natasa.bavec@guest.arnes.si. Še naprej prosim za redno pošiljanje fotografij nalog.

7. b, četrtek, 9. 4., in petek, 10. 4.

Preko eAsistenta sem vam poslala preverjanje znanja. Ker je nalog nekoliko več in rešujete sami, sta za reševanje predvideni 2 šolski uri, torej  četrtek in petek. Preverjanje lahko rešujete v dokumentu z računalnikom, lahko ga natisnete ali naloge in rešitve prepišete v vaše zvezke. Ne pišite z navadnimi svinčniki, uporabljajte nalivno pero ali kemične, saj se sicer rešitve zelo slabo vidijo. Pošljite mi fotografije nalog, kdor pa preverjanja ne bo dobil, naj sporoči: natasa.bavec@guest.arnes.si

7.b, torek, 14. 4.

Preko eAsistenta oz. na mejle sem vam poslala učni list Poved in stavek. Definicijo, naloge in rešitve prepišite v zvezke, ne pozabite na fotografije opravljenega.

7.b, četrtek, 16. 4.

Za ponavljanje in utrjevanje snovi sem vam preko eAsistenta ali na osebne mejle poslala učni list. Prosim za fotografije opravljenih nalog.

7.b, petek, 17. 4.

DZ, str. 50: preberite kratko besedilo K Tuaregom na čaj. Določite število povedi v besedilu in število stavkov v vsaki od povedi, rešitve nalog napišite jasno označene v svoje zvezke. Besedilo prepišite še dvakrat, in sicer: 1. v pretekliku; 2. v prihodnjiku. Rešite še str. 51 v DZ.

7.b, ponedeljek, 20. 4

Preko eAssitenta oz. na mejle sem vam poslala definicijo stavčnih členov in prvega stavčnega člena – povedka. Prepišite jo v svoje zvezke in rešite v DZ str. 54, 56, 57/nal. 8. Prosim za fotografije nalog.

7. b, torek, 21. 4.

Preko eAsistenta oz. na mejle sem vam poslala definicijo osebka kot drugega stavčnega člena. Prepišite jo v zvezke in rešite naloge v DZ, str. 57, 58.

7.b, četrtek, 23. 4.

DZ, str. 59, 60, preberite, rešite str. 61 in 62.

7.b, petek, 24. 4.

Jutri je kulturni dan in ni pouka po običajnem urniku. Navodila za KD sem poslala vašim staršem preko eAsistenta ali osebno na mejle. Rešite še učne liste pa lenobne praznike želim. Če kdo ni dobil navodil: natasa.bavec@guest.arnes.si

7.b, ponedeljek, 4. 5.

DZ, str. 63, 64 (nal. 15) rešite, definicijo raziskovalnega pogovora prepišite v zvezke. Preko asistenta ali mejla sem vam poslala navodila za pisanje doživljajskega spisa o vašem življenju v izolaciji, ki mi ga v tipkani obliki pošljite do vključno četrtka, 7. 5. Če kdo navodil ni dobil ali ima tehnične težave, naj sporoči: natasa.bavec@guest.arnes.si. Spise bom ocenila.

7.b, torek, 5. 5.

DZ, str. 75, osebek in povedek. Nekaj strani sem namerno izpustila, naredili jih bomo pozneje.

7. b, četrtek, 7. 5

Posebne domače naloge ni, prosim, da mi vsi, ki tega še niste naredili, pošljete do konca dneva doživljajski spis po navodilih, ki sem jih posredovala.

7.b, petek, 8. 5.

V berilu na str. 101-104 preberite Finžarjevo pripoved Moja mladost in moj oče. V celih povedih odgovorite na vprašanja v rubriki Pripoved je tudi tvoja, str. 104, levi stolpec, od prvega do šestega odstavka (zadnje vprašanje: Kakšni so bili večeri v Finžagarjevi kajži?). Prosim za fotografije nalog.

7. b, ponedeljek, 11. 5.

Napišite obnovo Finžarjeve zgodbe Moja mladost in moj oče. Pripoved še enkrat preberite, obnavljajte samo zgodbo, ne pa tudi pogovorov, pišite v 3. osebi ednine ali množine, povzemajte s svojimi besedami, ne uporabljajte premega govora. Obnova naj bo dolga vsaj pol strani v zvezku. Prosim za fotografije nalog.

7. b, torek, 12. 5.

V berilu preberite odlomek iz Skrivnega dnevnika Jadrana Krta avtorice Sue Townsend. Odgovorite v celih povedih na vprašanja na str. 80 v rubriki Pripoved je tudi tvoja, od 1. do 6. odstavka, označenega z rombom (zadnje vprašanje: Kakšno fantovo čustvovanje odslikavata?).

7. b, četrtek, 14. 5.

Poskusite  s pomočjo prebranega besedila Skrivni dnevnik Jadran Krta označiti značaj glavne osebe, Jadrana Krta,  kot je razviden iz njegovih razmišljanj, dejanj, izjav. Ne prepisujte iz berila, povzemite s svojimi besedami. Označite njegovo družino, razmišljanja glede deklet,  njegova zanimanja, primerjajte ga s svojim odraščanjem. Opažanja zapišite v zvezke,vsaj v 10 povedih.

Petek, 15. 5.

V berilu na str. 89-92 preberite odlomek iz zgodbe B. Novaka Bela past. Odgovorite na vprašanja v rubriki Pripoved je tudi tvoja, str. 92, levi stolpec vprašanj (zadnje: Kaj je utrdilo njihovo zaupanje vanje?).

7.b, ponedeljek, 18. 5.

Preko easistenta ali na mejle sem vam poslala definicijo tretjega stavčnega člena – predmeta. Prepišite jo v zvezke in rešite v DZ na str. 63, 64 nal. 15, na str. 65 nal. 16.

7. b, torek 19. 5.

DZ, str. 65, nal. 17, 18, str. 66, nal. 19, str. 76, nal. 5: obkroži predmete in jim določi še sklon.

7.b, četrtek, 21. 5.

Berilo, str. 164-167, Desa Muck: Pod milim nebom, odlomek. Preberite ga in napišite obnovo odlomka od 10-12 povedi. Pazite, da pišete v 3. osebi, ne prepisujte iz berila, ne uporabljajte premega govora, povzemite samo dogodke in razmišljanja, razpoloženja književnih oseb.

7. b, petek, 22. 5.

Berilo, str. 167, rubrika Pripoved je tudi tvoja, odgovorite na vprašanja v zvezi z besedilom Pod milim nebom. Odgovarjajte v celih povedih, sicer naloge ne bom upoštevala kot opravljene, pišite v svoje zvezke.

7.b, ponedeljek, 25. 5.

Preko easistenta ali nekaterim preko mejla sem poslala definicijo prislovnega določila kraja in časa, prepišite in v DZ rešite naloge na str. 67, nal.22, str. 68, 69, nal. a) in b).

7.b, torek, 26. 5.

DZ, str. 76, nal. 7, str. 79/80, nal. 14. pazite: osebni zaimki so v stavku vedno predmet, določite jim tudi sklon!

7.b, četrtek, 28. 5.

Preko easistenta ali na osebne mejle se vam poslala  definicijo prislovnega določila vzroka in načina. Prepišite jo  v zvezke in rešite v DZ  na str. 69 nal. 23.  c), in č), ter na str. 70 nal. 25.

7.b, petek, 29. 5.

DZ, str. 71, 72, vaje za stavčne člene. Nalog ni več potrebno pošiljati, pokazali jih boste v šoli.

7.b, ponedeljek, 1. 6.

DZ, str. 77

7. b, torek, 2. 6.

DZ, str. 78, 79, prinesete v šolo v četrtek, 4. 6.

Dodatni in dopolnilni pouk

četrtek, 26. 3. 2020 VAJA_zaimki_pdf

četrtek, 2. 4. 2020 VAJA_sam_gl_pdf

četrtek, 9. 4. 2020  VAJA_Stavčni členi_pdf

četrtek, 16. 4. 2020  PREVERJANJE_Eskimi_pdf

četrtek, 23. 4. 2020  ESKIMI-rešitve_pdf

četrtek, 7. 5. 2020  PREVERJANJE_Koder plavih las_pdf

četrtek, 14. 5. 2020  REŠITVE-koder plavih las

četrtek, 21. 5. 2020  VAJA_pogovor_pdf

četrtek, 28. 5. 2020  VAJA_pogovor_28_5_2020_pdf