Neobvezni izbirni predmet šport

za 4. razred (35ur)

za 5. razred (35ur) in

za 6. razred (35ur)

Pri predmetu bomo po sklopih izvajali : štafetne igre, elementarne igre, vse igre z žogo, atletiko, gimnastiko, badminton, namizni tenis…pri predmetu bomo razvijali duha in telo. Naučili se bomo vrednot kot so : sodelovanje, fair play, itd.

Nekaj ur pouka se bo izvajalo v strnjeni obliki. Cena za posamezne vsebine: mini golf (3 eur), bowling (5 eur) in plavanje (11 eur).

Neobvezni izbirni predmet tehnika

Predmet je namenjen učencem od 4. do 6. razreda. Predmet poglablja, nadgrajuje znanja iz naravoslovja in tehnike v četrtem in petem ter tehnike in tehnologije v 6. razredu. Razširja osnovna spoznanja o tehnoloških lastnostih posameznih gradiv in praktična znanja, spretnosti in delovne navade pri uporabi orodja, pripomočkov, strojev in naprav za oblikovanje in obdelavo gradiv. Pri praktičnem delu učenci spoznavajo nevarnosti in varnostne ukrepe ter razvijajo spretnosti in navade pri uporabi zaščitnih sredstev.

Kratka vsebina oz. cilji predmeta:

– razvijajo ideje za izdelavo uporabnih izdelkov, jih skicirajo in narišejo ter izdelajo

– oblikujejo izdelke z računalniškim programom za 3D modeliranje

– ugotavljajo lastnosti različnih gradiv,

– oblikujejo in preoblikujejo gradiva v novo obliko,

– pridobivajo praktična znanja pri uporabi orodja, pripomočkov, strojev in naprav,

– navajajo se na natančnost pri delu in urejenost delovnega mesta,

– razvijajo pozitiven odnos do tehnike ter varčevanja z gradivi in energijo.

Strošek za material – približno  4 EUR za celo šolsko leto.

Predmet bo poučeval Aleš Ravnjak

 

Neobvezni izbirni predmet računalništvo

geek-free-clipart-1
Neobvezni izbirni predmet seznanja učence od 4. do 6. razreda z različnimi področji računalništva, s temeljnimi računalniškimi koncepti in procesi, npr. tehnike in metode reševanja problemov, algoritem, pomen in omejitve računalnikov, osnove programiranja (Scratch, Alice) … Učenci bodo ob izdelovanju igric, zgodb in animacij razvijali sposobnosti sodelovanja v skupini, kreativnost, logično razmišljanje in natančnost.
Učenci si z izbiro neobveznega izbirnega predmeta računalništvo pridobijo znanja, ki so
prenosljiva in uporabna na vseh področjih človekovega življenja. V 7., 8. in 9. razredu lahko ta znanja poglobijo in nadgradijo pri izbirnih predmetih urejanje besedil, multimedija in računalniška omrežja.
Vsebine predmeta:
  • komunikacija in storitve,
  • podatki, reševanje problemov,
  • algoritmi, programi.

Neobvezni izbirni predmet nemščina

DEUTSCH MACHT SPAß 🙂

Predstavitev neobveznega izbirnega predmeta za 4., 5. in 6. razred

 

Trditev iz naslova pravi, da je nemščina lahko tudi zabavna. Pri neobveznem izbirnem predmetu, ki poteka dve uri tedensko (dvakrat po eno uro), boste spoznali, da je temu res tako.

Nekateri ste se z nemščino srečali že pri interesni dejavnosti (od 4. razreda dalje interesne dejavnosti ni več, ker imamo za to neobvezni izbirni predmet), za druge pa bo to prvi stik s tem tujim jezikom.

V 4. razredu se bomo preko pesmi, iger, risank, dialogov in gibanja naučili osnovnih fraz, števil, abecede, pa tudi besedišča o družini, hrani, oblačilih, šoli in živalih. S pomočjo junaka Berta in interaktivne table bomo spoznavali nemški jezik, pa tudi življenje v nemško govorečih deželah.

Ocene bomo pridobivali s plakati, kratkimi testi in sodelovanjem pri pouku.

Znanje, ki ga bomo pridobili, bomo nadgradili v 5. in 6. razredu ter kasneje v tretji triadi.

Za vsa vprašanja sem vam na voljo na šoli in po elektronski pošti tina.sveticic@guest.arnes.si.

Upam, da se vidimo jeseni!   ………………………………………………………… učiteljica Tina Svetičič