Šolsko leto 2011/2012

Mentorji: Maja Novljan, Alenka Fajfar Gnezda, Helena Angelski, Samo Jamšek, Marjan Rode

ARHEOLOŠKA DELAVNICA

Nadarjeni učenci so na taboru v Elerjih opravili tudi arheološke delavnice. Po uvodnem ogledu muzeja v Miljah, ki mdr. prikazuje tudi najdbe s kaštelirja nad Elerji, so učenci pridobili informacije o metodah določanja starosti predmetov (Samo Jamšek). Sledilo je terensko delo: prehod terena in kartiranje najdb, izkopavanje dveh (učnih) sond in izdelava grafa, izris skice sonde ter popis najdb. Na gradišču pa so učenci s pomočjo GPS tehnike izrisali potek obzidja in dodatnih zidov (Marjan Rode, Samo Jamšek). Na primeru razbite lončenine so vadili lepljenje in izris posode – iz delov posode (Samo Jamšek). V posebni delavnici so izdelovali lepilo (Samo Jamšek).

Učenci so s predavanji in delom na terenu spoznali temeljne značilnosti arheološkega dela, predvsem delo z izkopom, ovire pri prehoji terena, natančnost opazovanja, ocenjevanje najdenega, primerjava rezultatov dela.

Mentorja: Samo Jamšek in Marjan Rode

RIMSKI MOZAIK in RIMSKA OLJENKA

Na ogledu v Arheološkem muzeju v Miljah smo si ogledali rimske izkopanine, na slikovnih predlogah pa primere znanih rimskih mozaikov iz naših bližnjih in daljnih krajev – mozaike iz rimske Emone, iz bazilike v Ogleju, iz Pompejev in mozaike iz beneške bazilike Svetega Marka.

Mozaik je slika, ki je sestavljena iz manjših barvnih koščkov, ki so navadno iz kamna, lahko pa tudi iz stekla ali dragocene kovine. Koščke polagamo in pritrdimo na površino, vmesne prostore pa lahko tudi zapolnimo z različnimi vezivi ali maso.

Učenci so na likovni delavnici spoznavali oblike in motive rimskih mozaikov, podrobneje pa so si ogledali primere bolj znanih mozaikov. Iz kamenčkov različnih velikosti, oblik in barv, ki so jih polagali v že pripravljeno maso, so v dvojicah ali trojicah izdelali mozaik z rimskim motivom.

Cilji likovne delavnice

Učenci:

 • spoznavajo in razvijajo zmožnosti izvajanja slikarskih tehnik
 • opišejo značilnosti slikarskih tehnik
 • na fotografijah mozaikov določijo motive in oblikovne značilnosti
 • bogatijo znanje in razumevanje umetniških del rimskega cesarstva glede na zgodovinski in družbeni kontekst
 • uporabljajo pravilno izrazoslovje pri slikarskem izražanju
 • izdelajo mozaik
 • se navajajo na samostojnost pri realizaciji svojih idej in pri sprejemanju odločitev
 • razvijajo občutek za barvne in svetlostne odtenke ter iluzijo prostora
 • upoštevajo povratno informacijo ter razvijajo zmožnost za samovrednotenje svojega dela in procesa ustvarjanja
 • razvijajo potrpežljivost, vztrajnost in predanost pri svojem ustvarjanju
 • razvijajo pozitiven odnos do različnih umetniških praks in umetniških del drugih kultur razvijajo sodelovanje v skupini in razvijajo sposobnosti za dogovarjanje ter upoštevajo različnosti.

Na ogledu v Arheološkem muzeju v Miljah smo si lahko v živo ogledali pravo rimsko oljenko, ki so jo tudi druge civilizacije (egipčanska, grška) že davno prej uporabljale za razsvetljavo. Rimska oljenka je preprosta svetilka, ki ima dve odprtini – eno za stenj, drugo za vlivanje olja.

Učenci so na likovni delavnici spoznavali oblike in način izdelave oljenk skozi čas, podrobneje pa so spoznali tip rimske oljenke. Iz gline so izdelali votlo plastiko v obliki rimske oljenke z vsemi podrobnostmi in elementi – pečat, reliefni pokrov, ročaj.

Mentorica: Helena Angelski

DELAVNICE SOCIALNEGA UČENJA

V okviru delavnic za oblikovanje skupinske dinamike smo izpeljali nekaj vaj, ki prispevajo k večji povezanosti članov skupine in njihovemu sodelovanju.

V nadaljevanju so učenci po skupinah izdelovali družabno igro na temo medvrstniškega nasilja. Učenci so najprej izdelali idejno zamisel igre, v katero so morali vključiti vsebine, ki so povezane s prepoznavanjem in ozaveščanjem nasilnih vedenj in ustreznim odzivanjem nanje. Izdelati je bilo potrebno jasna in razumljiva navodila za igranje igre. Skupine so idejne zasnove in pravila predstavili drugim skupinam, nato pa so igro tudi izdelali. Igre bomo uporabljali pri uresničevanju vzgojnega koncepta v šoli.

Socialne veščine so učenci urili tudi v dejavnostih impro lige, prav tako pa tudi pri opravljanju gospodinjskih opravil (priprava hrane in pospravljanje).

Z načrtovanimi in opravljenimi dejavnostmi smo poskušali doseči naslednje cilje:

 • izboljšanje komunikacije v skupini,
 • večanje kohezivnosti skupine,
 • ozaveščanje nasilnih vedenj in ustreznih odzivov v konfliktnih situacijah
 • predvidevanje različnih situacij pri igranju igre
 • izdelava jasnih navodil za igranje družabne igre.

Mentorici: Alenka Fajfar Gnezda, Maja Novljan