Retorika je disciplina, ki v različnih oblikah in obsegu spremlja tako rekoč celotno človeško zgodovino.

Namen in cilj retorike kot obveznega izbirnega predmeta je udeležence seznaniti s pojmi prepričevanja in argumentiranja, s tehnikami prepričevanja, elementi prepričevalnega postopka, dejavniki uspešnega prepričevanja, oblikami prepričevanja, obliko govora in vsebinskim obvladovanjem govorne situacije.

Učenci in učenke se naučijo samostojnega, koherentnega in kritičnega oblikovanja ter izražanja stališč na različnih področjih družbenega in zasebnega življenja.

Obvezni izbirni predmet se izvaja v 9. razredu in mu je namenjenih 32 ur letno ali 1 ura tedensko.

Učenci potrebujejo učbenik, ki ga dobijo v učbeniškem skladu brezplačno, in zvezek ter pisalo.

Končno oceno učenec pridobi s sodelovanjem in pripravljenim govorom na določeno temo.

Dodatnih stroškov pri izvajanju predmeta ne bo.

 

Predmet bo poučevala Olga Omejc